Komunikat związany ze zmianą regulaminu (nowe przepisy dot. SARS-COV-2)

Szanowni Państwo,
W związku z nowymi przepisami prawa – Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2020 r., informujemy o zaktualizowaniu dokumentów abonenckich i ich dostosowaniu do nowych przepisów prawa.
Odpowiedni komunikat pojawi się również na stronie jambox.pl, a informacja na temat zmian w dokumentach abonenckich zostanie rozesłana do wszystkich Abonentów za pomocą meldingerów (komunikatu na ekran TV Abonenta).
W związku z tym wprowadzamy następujące zmiany w poniższych punktach Umowy Abonenckiej:
10. Umowa zawarta na czas określony, równy lub dłuższy niż 30 dni, ulega po upływie okresu, na jaki została zawarta, automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że Abonent przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy złoży w siedzibie Operatora lub SGT listownie pisemne oświadczenie o braku woli przedłużenia Umowy..Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, Operator lub SGT poinformują Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.
16. Wypowiedzenie przez Abonenta umowy tylko Operatorowi lub tylko SGT skutkuje wypowiedzeniem takiej Umowy obu tym podmiotom łącznie.
20. W przypadku, gdy Umowa zawarta została w formie dokumentowej, wówczas jej wypowiedzenie lub odstąpienie od niej możliwe jest także w formie dokumentowej, a SGT lub Operator niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadomi Abonenta o jego otrzymaniu przez:
a. wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu – w przypadku Abonenta, który wskazał numer niegeograficzny;
b. wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu – w przypadku Abonenta, który wskazał numer geograficzny
43. SGT lub Operator co najmniej raz w roku poinformują Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
W Regulaminie Ogólnym następują zmiany w poniższych punktach:
Rozdział V Punkt 18. Umowa zawarta na czas określony, równy lub dłuższy niż 30 dni, ulega po upływie okresu, na jaki została zawarta, automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że Abonent przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy złoży Operatorowi lub SGT oświadczenie o braku woli przedłużenia Umowy. Dla umów przedłużonych na czas nieokreślony, termin wypowiedzenia wynosi miesiąc. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, Operator lub SGT poinformują Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.
 
W Umowie Abonenckiej dla Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych następują zmiany w poniższych punktach:
9. Umowa zawarta na czas określony ulega po upływie okresu, na jaki została zawarta, automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że Abonent przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy złoży w siedzibie Operatora lub SGT listownie pisemne oświadczenie o braku woli przedłużenia Umowy. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, Operator lub SGT poinformują Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.
16. Wypowiedzenie przez Abonenta umowy tylko Operatorowi lub tylko SGT skutkuje wypowiedzeniem takiej Umowy obu tym podmiotom łącznie
20. W przypadku, gdy Umowa zawarta została w formie dokumentowej, wówczas jej wypowiedzenie lub odstąpienie od niej możliwe jest także w formie dokumentowej, a SGT lub Operator niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadomi Abonenta o jego otrzymaniu przez:
a. wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu – w przypadku Abonenta, który wskazał numer niegeograficzny;
b. wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu – w przypadku Abonenta, który wskazał numer geograficzny
38. SGT lub Operator co najmniej raz w roku poinformują Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 
W Regulaminie Świadczenia Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych następują zmiany w poniższych punktach:
Rozdział IV Punkt 7. Limity ilości danych, ograniczenia prędkości oraz inne parametry jakości usług (takie jak opóźnienie, wahanie opóźnienia, utrata pakietów), mogą wpływać na jakość usługi transmisji danych poprzez spowolnienie wysyłania lub odbierania danych lub ograniczenie dostępności lub jakości korzystania z treści, aplikacji i usług. Dostępność i jakość korzystania z treści, aplikacji i usług za pośrednictwem usługi transmisji danych zależy od wymagań technicznych i parametrów określonych przez dostawców tych treści, aplikacji i usług. W praktyce niektóre treści, aplikacje i usługi lub ich funkcjonalności mogą nie być dostępne z powodu opóźnień albo prędkości transmisji danych niższej niż wymagana przez dostawców tych treści, aplikacji i usług. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych usług/ pakietów transmisji danych, w tym ograniczeń wynikających z przekroczenia limitu ilości danych, są określone w regulaminach tych usług/pakietów transmisji danych lub cennikach. SGT lub Operator powiadamiają Abonenta o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez niego pakietu taryfowego oraz udostępniają narzędzie umożliwiające monitorowanie wykorzystania tych usług.
Rozdział IV Punkt 38. Abonent, żądając przeniesienia przydzielonego numeru do innego dostawcy usług, może rozwiązać umowę z Operatorem i SGT bez zachowania terminów wypowiedzenia określonych w rozwiązywanej Umowie. W takim przypadku Abonent może zostać obciążony opłatą na rzecz Operatora i SGT w wysokości nieprzekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia, nie wyższej jednak niż opłata abonamentowa za jeden okres rozliczeniowy, powiększonej o kwotę zwrotu ulgi w przypadku zerwania przez Abonenta promocyjnych warunków umowy. Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres wynoszący 1 miesiąc od daty rozwiązania Umowy. Abonent może zrzec się tego prawa.
Rozdział IV Punkt 39. Procedurę przeniesienia numerów oraz usługi dostępu do sieci Internet, w zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem, określa powszechnie obowiązujące prawo, w tym przepisy wykonawcze do Ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
Rozdział IV Punkt 40. Abonent korzystający z  usługi dostępu do sieci Internet, w przypadku zmiany dostawcy tej usługi, ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi, chyba że nie jest to technicznie wykonalne.
Rozdział IV Punkt 41. W przypadku, gdy nowym dostawcą usługi wskazanej w pkt. 40 jest SGT i Operator, wówczas aktywują tę usługę w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z Abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z dotychczasowym dostawcą usług dostępu do sieci Internet, potwierdzonym niezwłocznie na trwałym nośniku.
Rozdział IV Punkt 42. W przypadku, gdy Abonent przenosi usługę dostępu do sieci Internet do innego dostawcy, SGT i Operator  świadczą usługę na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę usług dostępu do sieci Internet z Abonentem terminu aktywacji tej usługi.
Rozdział V Punkt 2. Umowa zawarta na czas określony ulega po upływie okresu, na jaki została zawarta, automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że Abonent przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy złoży Operatorowi lub SGT oświadczenie o braku woli przedłużenia Umowy. Dla umów przedłużonych na czas nieokreślony, termin wypowiedzenia wynosi miesiąc. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, Operator lub SGT poinformują Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.
W Regulaminie Świadczenia Usługi Dostępu do Internetu następują zmiany w poniższych punktach:
§ 3.
8. O ile Umowa nie stanowi inaczej, zamówione Usługi zostaną uruchomione niezwłocznie po podpisaniu Umowy, nie później jednak, niż w przeciągu 30 dni od dnia podpisania Umowy.
9. W przypadku, gdy nowym dostawcą usługi jest Operator, wówczas aktywuje tę usługę w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z Abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z dotychczasowym dostawcą usług dostępu do sieci Internet, potwierdzonym niezwłocznie na trwałym nośniku.
10. O ile jest to wykonalne oraz uzasadnione technicznie, Operator może umożliwić Abonentowi, który rozwiązuje umowę z innym operatorem dostarczającym analogiczne do Operatora usługi, płynne przejście na Usługi Operatora. Abonent ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi.
&4
12. Umowa zawarta na czas określony, równy lub dłuższy niż 30 dni, ulega po upływie okresu, na jaki została zawarta, automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że Abonent przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy złoży Operatorowi oświadczenie o braku woli przedłużenia Umowy. Dla umów przedłużonych na czas nieokreślony, termin wypowiedzenia wynosi miesiąc. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, Operator poinformują Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.
&8
4.W przypadku, gdy Umowa zawarta została w formie dokumentowej, wówczas jej wypowiedzenie lub odstąpienie od niej możliwe jest także w formie dokumentowej, a Operator niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadomi Abonenta o jego otrzymaniu przez:
a. wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu – w przypadku Abonenta, który wskazał numer niegeograficzny;
b. wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu – w przypadku Abonenta, który wskazał numer geograficzny
5.Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi stacjonarnego dostępu do sieci Internet z przyczyn leżących po stronie Dostawcy usług:
a) a jest on dotychczasowym dostawcą usługi dostępu do sieci Internet – Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone Usługi, liczonej według Rachunków z ostatnich trzech Okresów Rozliczeniowych;
b) a jest on nowym dostawcą usługi dostępu do sieci Internet – Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie usługi świadczone Abonentowi przez dotychczasowego dostawcę usług, liczonej według rachunków tego dostawcy z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych.
6.W przypadku, gdy Abonent przenosi usługę dostępu do sieci Internet do innego dostawcy, Operator świadczy usługę na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę usług dostępu do sieci Internet z Abonentem terminu aktywacji tej usługi.
7.W przypadku rozwiązania Umowy, w ramach której Dostawca usług zapewniał Abonentowi dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z jego nazwą handlową lub znakiem towarowym, Abonent może żądać od Dostawcy usług zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy.

Powyższe zmiany wchodzą w życie 21 grudnia 2020 roku. Ich akceptacja nie wymaga ze strony Abonenta żadnych działań, natomiast w przypadku braku akceptacji, do dnia wejścia w życie proponowanych zmian Abonentowi przysługuje prawo doręczenia Operatorowi wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W przypadku wypowiedzenia umowy terminowej Operator uprawniony jest do naliczenia Opłaty Wyrównawczej ze względu na fakt, iż zmiana wynika z przepisów prawa.
Wprowadzone zmiany nie wpłyną na warunki cenowe (opłaty nie zostaną podwyższone lub obniżone) oraz na parametry jakościowe świadczonych na Państwa rzecz usług. Nowelizacja przepisów jedynie zwiększa zakres przysługujących Państwu uprawnień, a zatem, zamierzone przez nas, opisane poniżej zmiany, będą miały dla Państwa pozytywny skutek.
Z nowymi wzorami dokumentów oraz treścią zmian mogą Państwo także zapoznać się na naszej stronie internetowej pod adresem www.blast.pl